มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

1

การเตรียมการ/ข้อมูล

 

  1.1 แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Download

  1.2 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สป.มท.

Download

  1.3 ประชุมทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      >> หนังสือเชิญประชุมฯ
      >> รายงานการประชุมฯ
      >> รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการขับเคลื่อน
          เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     
>> ปฏิทินการประเมิน ITA ของ สป.มท.
     
>> การนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล OIT


Download
Download


Download

Download
Download

  1.4 สื่อสารแผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

Download

  1.5 จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Download
Download
Download

 

   

2

การจัดเก็บข้อมูล  
  2.1 ขอข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของหน่วยงาน Download
  2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมกันตอบแบบประเมิน IIT และ EIT Download
  2.3 แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Download
     

3

การกำกับติดตามการดำเนินงานและการเก็บข้อมูล  
  3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานผลข้อมูล (OIT) ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และร่วมกันให้คำแนะนำข้อเสนอแนะ Download
  3.2 กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลตามแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายในระยะเวลาที่กำหนด Download
  3.3 จัดประชุมเพื่อติดตามข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
นำเสนอผู้บริหารก่อนที่ผู้บริหารจะอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS
Download
  3.4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Download
     

4

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download
     

5

นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
     

6

ประกาศเจตนารมณ์ " สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด " และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Download
     

7

การสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" ของ สป.มท. Download
     

8

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
     

9

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download