รายงานการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของ ศปท.มท.

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 1/2559

ครั้งที่ 2/2559

ครั้งที่ 3/2559

ครั้งที่ 4/2559

ครั้งที่ 5/2559

ครั้งที่ 6/2559

ครั้งที่ 7/2559

ครั้งที่ 8/2559

 

ครั้งที่ 6/2558

ครั้งที่ 7/2558

ครั้งที่ 8/2558

ครั้งที่ 9/2558

ครั้งที่ 1/2559

ครั้งที่ 2/2559

ครั้งที่ 3/2559

ครั้งที่ 4/2559

ครั้งที่ 1/2558

ครั้งที่ 2/2558

ครั้งที่ 3/2558

ครั้งที่ 4/2558

ครั้งที่ 5/2558

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 09/01/59