ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

การประชุมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ

และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลดผังยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) NEW!!!

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

(เจตจำนงการบริหารงานด้วยคววามสุจริต)

NEW!!! (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประกาศ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แผนฯ ปี 60 (word)

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน (ทั้งเล่ม)

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

แผนดเนินการประชาสัมพันธ์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

กระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

   
 

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 New!!!

 

 

 
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแต่ละ version

 Presentation, ฉบับเต็ม, บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2560

แบบข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คลิก!!!

แบบข้อมูลบุคลากร คลิก!!!

 
 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 
 

กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2560 NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 74 ลว 2 ส.ค. 2560 เรื่อง ให้จังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัด NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3880 ลว 12 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 NEW!!! (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3879 ลว 12 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำผลการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3619 ลว 29 มิ.ย. 2560 เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัด  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ไฟล์ word)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3499 ลว 23 มิ.ย. 2560 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3419 ลว 20 มิ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/3109 ลว 6 มิ.ย. 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)  (ดาวน์โหลดรายงานฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/2957 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (ดาวน์โหลดแผนฯ 5 ปี)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/2956 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (ดาวน์โหลดแผนฯ 5 ปี)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2722 ลว 17 พ.ค. 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2633 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.จ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินประจำงวดที่ 2

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2341 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว2340 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อแจงทำความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1988 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมกรจริยธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว46 เรื่อง ข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1704 เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต  (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560)

แบบฟอร์มการส่งข้อมูลหน่วยงานภาครัฐในสังกัด  

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.1/ว31 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1236 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงมหาดไทย (รอบ 6 เดือน) (เอกสารร่างรายงานผลฯ แยกรายจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.1/ว1235 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 1/2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1230 เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (แบบฟอร์มการเสนอชื่อ)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1227 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" (ถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1226 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1080 เรื่อง สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2559

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว1003 เรื่อง รขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด (เอกสารที่เกี่ยวข้อง word)

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว0820 เรื่อง รให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว0711 เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ.2560 "มหาดไทยใสสะอาด ต่อต้านการทุจริต"

ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/ว0628 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2560 (บัญชีงบประมาณรายจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 16 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง ให้จังหวัดดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 0274 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 0114 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 0016 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้ระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด่วน ที่ มท 0226.1/ว 7602 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 3/2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/7522 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/7400 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/7399 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ถึงกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1-2)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6990 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง สรุปมติ – ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559  NEW!!! (สิ่งที่ส่งมาด้วย1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6988 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง สรุปมติ – ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559  NEW!!! (สิ่งที่ส่งมาด้วย1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (หนังสือที่อ้างถึง ว.271) (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6866 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  NEW!!! ไฟล์ร่างคำสั่งฯ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6767 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/116 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอให้เลื่อนเวลาการจัดส่งโครงการ/กิจกรรมในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/115 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอให้เสนอแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ  

แบบฟอร์มประกอบคำของบประมาณบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6231 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 113,114 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอให้จัดทำรายงานข้อมูลร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการฯ (ของจังหวัด, ของกรมและรัฐวิสาหกิจ) NEW!!!

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/6084 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสาธารณะของหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/109 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) NEW!!!  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม pre-ceiling

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/5967 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 5782 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 100 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว 5196 เรื่อง การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (สรุปผลการประชุมครั้งที่แล้ว)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว94 การประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ ในการร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ"  รายละเอียด โครงการ "การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2559"

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 81 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ.)   ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 74 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เพื่อส่งหนังสือของ สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 3773 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 3291 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 59 เรื่อง สรุปผลการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด

ที่ มท 0226/ว 67 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคลากรในจังหวัดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว2875 เรื่อง การประชุมร่วมกันระหวางคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.มท. กับ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2805 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2559

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2531 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2530 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 50 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 เรื่อง คำแนะนำแนวทางดำเนินการตามภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น (Roadmap)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 47 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 เรื่อง ขอให้จังหวัดส่งผลการดำเนินงานและภาพประกอบของโครงการ ๆ ละ 6 ภาพ พร้อมคำบรรยายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 2036 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง Roadmap การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาไทย ตามพันธกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" ดาวโหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 คลิกที่นี่

  ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว1735 ลงวันที่ 25 มี.ค.59 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในเบื้องต้น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว38 ลงวันที่ 22 มี.ค.59 เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ประจำปี 2559 (ถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว37 ลงวันที่ 22 มี.ค.59 เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องฯ ประจำปี 2559 (ถึงกรมในสังกัด มท.)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/1214 ลงวันที่ 29 ก.พ.59 เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559  (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ที่ มท 0226/ว 23 เรื่อง ขอให้จังหวัดดำเนินการเบิกจ่ายและรายงานผลแผนงาน/โครงการฯ ให้ ศปท.มท. (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226/ว 16 เรื่อง การจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2558 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226/ว 0510 (ผวจ.ทุกจังหวัด) และ ว 0511 (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) ลงวันที่ 27 ม.ค.59 เรื่อง การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี 2559 ผ่านระบบ vdo conference

ที่ มท 0226/ว 09 (กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) และ ว 11 (จังหวัดทุกจังหวัด) ลงวันที่ 26 ม.ค.59 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนฯ โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ของ สำนักงาน ป.ป.ช.

ด่วน ที่ มท 0226/ว06 (ถึงกรมในสังกัด มท.) และ ว07 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินและกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท.)

ด่วนมาก ที่ มท 0226/ว0276 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ 120 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ รุ่นที่ 2 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226/ว 7692 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมสังคมไทย (หนังสือที่อ้างถึง)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

 

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

แบบบัญชีแสดงจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 และแบบข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559

ร่าง MOU, คำกล่าวรายงาน (พิธีลงนาม mou ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับภาคเอกชน)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไท

สำเนาหนังสือ ป.ป.ช. ที่ ปช 0005/ว0075 ลงวันที่ 15 ก.ค.2558 เรื่อง การเสนอชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558

บบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต“วาระมหาดไทยใสสะอาด”

แบบฟอร์มข้อมูลแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2558

แบบรายงานมาตรฐานโปร่งใส สป.มท. ปี 2558

Link รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 (ปี 2558)  

แบบคำของบประมาณฯ และรายละเอียดต่างๆ

เพิ่มเติม...

 
 

กระดานถาม-ตอบ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 08/16/60