ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567"       Statement of Commitment on “Honest and Transparent Ministry of Interior 2024”

                                                                                                 

                             ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                        ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566"                ประกาศ สป.มท. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น                          ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลการตัดสินคำคม/คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

                             เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ปี 2567                                                                                                                                                  ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566                                            ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       

              
 
                                
          
 

           

         

           

           

       

        

                      

         

 

 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายสันทัศน์ ทันนิติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
2) นางมณฤดี พลอยเพ็ชร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี 3) นายสตอปา เจ๊ะเลาะ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดยะลา โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
นายมานะ สิมมา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สป.มท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5
อาคารดำรงราชานุสรณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากรบรรยาย
 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 18.30 น. ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 
                โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567                   กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย

 

                       

                     

 
ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรมนำสู่การปฏิบัติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

                 

                

 
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2566
      

              

 

ศปท.มท. ได้ถูกเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ โดย ผอ.ศปท.มท. ได้มอบหมายให้ นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ ผอ.กง.ป้องกันปราบปรามการทุจริต เป็นผู้บรรยายในงานครั้งนี้ (วันที่ 23 ก.พ.67)
         
 
 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567

 
 แจ้งเตือนภัยผู้แอบอ้างเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                                    

 

ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
     วารสารวิชาการ ป.ป.ช.                                          ผลงานวิจัย                                               สื่อวีดิทัศน์ถอดรหัสคอร์รัปชัน                                      แอนิเมชั่น (Animation)         
                                                                                                                                               
 


               
 
โครงการอบรมให้ความรู้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                                                                                                               

                                                                                                            คลิปวิดีโอ ช่วงที่ 1                                                                                                                        คลิปวิดีโอ ช่วงที่ 2

 
การมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/บริหารงาน สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)
และบุคลากรที่ปฎิบัติตนสอดคล้องกับหลักธรรมศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และมีคุณธรรม 5ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู)

        

โดยมีนางสาวภัทรีพันธ์ พัดใส ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

มอบเกียรติบัตรแก่ นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และนายนครินทร์ จันลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ไว้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

 
ประกาศ สป.มท. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี 2565
 

                 

 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 04/09/24