ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการปลุกจิตสำนึกต้านทุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่าย

ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยด้วยการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

รวมทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วม และปลุกจิตสำนึกบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง สาธารณะ และสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการรับรู้จากแบบอย่างของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่นำหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 62 คน เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง  

(สรุปผลการดำเนินโครงการ)

                 

คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร!!!

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์Pdf, Word

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดสรุปผลการประชุมหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานฯ ปี 2561

สรุปผลการดำเนินงานฯ ปี 2560

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

แผนป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

   
   
   

 

 
 
   
 

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 New!!!

 

 

 
 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแต่ละ version

 Presentation, ฉบับเต็ม, บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2560

แบบข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คลิก!!!

แบบข้อมูลบุคลากร คลิก!!!

 
 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 
 

ที่ มท 0226.2/ว 5127 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.) New!!!

ที่ มท 0226.2/ว 5126 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (จังหวัดทุกจังหวัด) New!!!

ที่ มท 0226.2/ว 5125 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (กรมในสังกัด มท.) New!!!

ที่ มท 0226.2/ว 4157 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 4156 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว 4155 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมในสังกัด มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 3840 ลว 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226.2/ว 3332-3 เรื่อง การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงน (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว3371 เรื่อง การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ว3370 เรื่อง การรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 (หน่วยงานกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3207 ลว 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3206 ลว 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3205 ลว 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 2813 ลว 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

ที่ มท 0226.2/ว2714 ลว 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว2713 ลว 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว2692 ลว 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว2686 ลว 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 (ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว2685 ลว 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี 2562 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 2623 ลว 30 เมษายน 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ) แบบรายงานตามแผน

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 2622 ลว 30 เมษายน 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถึงจังหวัด) แบบรายงานตามแผน  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2317-2319 ลว 11 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถึงจังหวัด, กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 2320 ลว 11 เมษายน 2562 เรื่อง การติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่ มท 0226.2/ว 90 ลว 29 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ที่ มท 0226.1/ว 1835 ลว 21 มีนาคม 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) แบบรายงาน, แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1637 ลว 13 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2) (ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1636 ลว 13 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2) (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัด)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1272 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.)  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1271 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

ที่ มท 0226.2/ว 0930 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/ว 0660 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมกรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว 0659 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมกรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนมาก ที่ มท 0206.2/ว 0650 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (สป.)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0649 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0534 ลว 25 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบกรอกข้อมูลฯ (ไฟล์ excel))

ที่ มท 0226.2/ว 0446 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว 0410 ลว 22 มกราคม 2562 เรื่อง สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

ที่ มท 0226.2/ว 0408 ลว 22 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด (บัญชีโครงการที่ได้รับงบประมาณฯ  แบบรายงาน (ไฟล์ excel)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

 

รายงานการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ,  แบบรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย NEW!!!

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 NEW!!!

แบบรายงานข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบเสนอโคครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารการประชุมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ., บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีฯ, เอกสารการบรรยายของนายวรัญ มณีศรี สำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

เอกสารการบรรยายประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (24 สิงหาคม 2561)  (แบบรับรองรายงานการประชุม)

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ใบสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 NACC Integrity Awards

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  1.คู่มือการประเมินฯ 2.วิธีการประเมินฯ 3.แบบรายงานผลฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ 4.แบบรายงานผลฯ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์ความรู้ที่สาม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Internal , External)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

เพิ่มเติม...

 
     
 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 09/05/62