U 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง  การสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" ของ สป.มท.

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 1274

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 1275

 

 U 22 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

             การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 1225

 

       8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 1226

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 1227

 

       8  แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

 

       8  เล่มแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

       8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0010/ว 78
 

 

 U 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 119

 

       8  เล่มแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 U 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

          กระทรวงมหาดไทย

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 961

 

       8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 962

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 963

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วน ที่ มท 0226.2/2295

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ด่วน ที่ มท 0226.2/2296

 

       8  แบบการจัดทำแผนป้องกันปราบปราม ปี 65

 

 

 U 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

             ของ สป.มท. ครั้งที่ 1/2565

 

       8 หนังสือแจ้งเวียน สป.มท. ที่ มท 0226.2/ว 831

 

       8 รายงานการประชุมฯ

 

       8  รายงานการวิเคราะห์ผลฯ และแนวทางการขับเคลื่อนฯ

 

       8  ปฏิทินการประเมิน ITA ของ สป.มท.

 

       8  แบบการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูล OIT

 

 

 U 28 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ว 669

 

       8  สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/1492

 

       8  รายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.

 

 

 U 28 มกราคม 2565 เรื่อง  การรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

 

              เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทรบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 683

 

       8  หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

       8  หนังสือแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน

 

       8  หนังสือแจ้งกรมการปกครอง

 

       8  หนังสือแจ้ง สตร.สป.

 

       8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท.

 

       8  แบบแจ้งข้อมูลเรื่องร้องเรียน

 

 

 U 14 มกราคม 2565 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

              ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าของรัฐ พ.ศ.2544

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วน ที่ มท 0226.2/681

 

       8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 315

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วน ที่ มท 0226.2/ว 316

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 1715

 

 

 U 11 มกราคม 2565 เรื่อง  ารอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 221 (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

 U 11 มกราคม 2565 เรื่อง  การปรับรูปแบบการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้าานการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

  

              และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 

              ของหน่วยงานที่สังกัด มท.  

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 21

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 22  (รายชื่อ STRONG)

 

       8  หนังสือแจ้งกรมและรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 222

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/468

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/469

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/470

 

       8  หนังสือแจ้งเลขาธิการวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/471

 

       8  กำหนดการวันที่ 18 ม.ค. 65

 

       8  กำหนดการวันที่ 19 ม.ค. 65

 

       8  กำหนดการวันที่ 2 ก.พ. 65

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง  การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก

 

              ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 177

 

       8  หนังสือแจ้งสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ มท 0226.2/348

 

       8  สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0010/1365

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย

 

             ในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ว 187

 

       8  หนังสือแจ้งกรม ที่ มท 0226.2/ว 185

 

       8  หนังสือแจ้งรัฐวิสาหกิจ  ที่ มท 0226.2/ว 186

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ว 188

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ว 188

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง  การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ว 183

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ  ที่ มท 0226.1/ว 184

 

       8  สำเนาหนังสือกรมการศาสนา ที่ วธ 0304/5159

   

       8  แบบรายงานจังหวัดคุณธรรม

 

       8  แบบรายงานองค์กรคุณธรรม

 

       8  คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด

 

 

 U 10 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งให้เข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบผ่านโปรแกรม FortiClient VPN

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 174

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 175

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 347

   

       8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 35

 

 

 U 4 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 7595

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 19346

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 1

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 2

 

     

 U 4  มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 6752

 

 

 U 30 ธันวาคม 2564  เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

 

             จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 7589

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ 7590

 

       8  No gift มท ปี 2565

 

       8 ประกาศเจตนารมณ์

 

       8 ตัวอย่าง No gift มท ปี 2565

 

       8 .ตัวอย่าง ประกาศเจตนารณ์ งดรับของขวัญ มท

 

 

 U 29 ธันวาคม 2564  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 7555

 

       8  ขั้นตอนรายงานงบฯ โครงการปี 65

 

       8 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการงบบูรณาการฯ 66 แบบที 1

 

       8 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการงบบูรณาการฯ 66 แบบที 2

 

       8  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

 

 

 U 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 7391

 

 

 U 22  ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

 

             และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ ว 680

 

       8  แบบฟอร์มรายงาน IIT 65

 

       8  แบบฟอร์มรายงาน EIT 65

 

 

 U 13  ธันวาคม 2564 เรื่อง รายละเอียดการรายงานและปรับแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 657

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ 658

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 915

   

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 916

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

 

 

 U 6 ธันวาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรม(เฉพาะกาล)ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.1/ ว 6933

 

       8  แบบรายงาน

 

 

 U 6  ธันวาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัด สป.มท. เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.1/ ว 6954

  

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ ว 6955

 

       8  แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

 

       8  แบบกรอกประวัติ

 

       8  แบบประเมินผู้บริหาร

 

       8  แบบเสนอชื่อ

 

 

 U 29  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการ

 

              ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6753

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ 6752

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 17247

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.2/ ว 632

 

       8  สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0036/ว 0101

 

 

 U 26  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม

 

             และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 626

 

       8  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)

 

       8  แบบสรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนฯ

 

 

 U 18  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริต

 

             เชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 6577

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ ว 6578

 

       8  หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป 0011/ 30

 

 

 U 17  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6548

 

       8  แบบรายงานการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

 

 U 15  พฤศจิกายน 2564 เรื่อง คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6505

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6504

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 6506

   

       8  หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ ว 599

  

       8  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

 

       8  แบบรายงานการประเมินฯ

 

 

  U 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ

 

                และรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6398

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ ว 6401

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/16276

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 16278

 

       8  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ

 

 

  U 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6329

 

       8  แบบฟอร์มการเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ

 

 

  U 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 6262

 

 

  U 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

                และเชิญประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0226.2/ ว 5956

 

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ ที่ มท 0226.2/ ว 5957

 

       8  หนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ที่ มท 0226.2/ 15151

 

       8  หนังสือแจ้งเมืองพัทยา ที่ มท 0226.2/ 15152

 

       8  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Word)

 

       8  แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PDF)

 

       8   วีดีโอและไฟล์เสียง ในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

 

 

           U 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    

       8  หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท. ที่ มท 0226.1/ ว 5987

 

       8  แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565