ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง
"เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม"

 


การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565" และงดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมสำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย
"สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565"

 


ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 

 


 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


     คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
 

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 


 


 

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย

                                  

                                    

                                                        

                                                                                  

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย

                                                                       
 
 

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

                                                                       
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

                                                         
       
     
                                               
 
 

แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง