ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

คลิกที่นี่  https://itas.nacc.go.th/go/iit/ldyaj1

 

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

   
 

                 

คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร!!!

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2560-2564

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

     

 

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-Book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-Book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ระมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

 

แผนป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63) NEW!!!

 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 NEW!!!

    

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน NEW !!!

 

- รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 NEW !!!

 

- หนังสือแจ้งจังหวัด (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3095) NEW !!!

 

- หนังสือแจ้งกรม (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3096) NEW !!!

 

- หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 3097) (หนังสือที่อ้างถึง ว 1205) NEW !!!

 

 

เอกสารแนบ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming)

 

เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

     - จังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2937 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

     - กรมการปกครอง

     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    

ปช 0028/0007 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

     - มท 0226.2/ว 2387 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

     - มท 0226.2/ว 2389 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (สำนักงานรัฐมนตรี กรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

     - มท 0226.2/ว 2392 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

     - มท 0226.2/ว 2390 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (จังหวัด)

 

     - มท 0226.2/ 6398 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (กทม.)

 

     - มท 0226.2/ 6400 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 (เมืองพัทยา)

 

ที่ ปช 0028/ว 0003 ลว 16 เม.ย. 63 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

     - มท 0226.2/ว 2514 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

 

     - มท 0226.2/ว 2515 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (สำนักงานรัฐมนตรี กรม/รัฐวิสาหกิจ)

 

     - มท 0226.2/ว 2516 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

     - มท 0226.2/ว 2517 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (จังหวัด)

 

     - มท 0226.2/6850 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (กทม.)

 

     - มท 0226.2/6851 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (เมืองพัทยา)

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 2324  ลว 20 เม.ย. 63 เรื่อง ขอทราบข้อมูลการปฏิบัติตานโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (แบบรายงานข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ)

เรื่อง การปฏิบัติตานโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ดินตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" (อธิบดีกรมที่ดิน)

ที่ มท 0226.2/ว 1835 ลว 26 มี.ค. 63 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการุทจริตและประพฤติมิชอบ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการส้รางคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดครั้งที่ 2

ที่ มท 0226.2/ว 17 ลว 23 มี.ค. 63 เรื่อง ขอข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบฟอร์ม) (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)

ที่ มท 0226.2/ว1672 ลว 19 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกและร่วมสนับสนุนารกิจการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต และเป็นจังหวัดขยายผลในการต่อต้านการทุจริต  

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว14 ลว 6 มี.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) (แบบรายงานตัวชี้วัด)

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว1206 ลว 26 ก.พ.63 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กระทรวงมหาดไทย  

(จังหวัด) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)(กทม. (แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ)

ที่ มท 0226.2/ว1035 เรื่อง โครงการ "รู้ไว้ไม่โกง" (หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

ที่ มท 0226.2/ว1034 เรื่อง โครงการ "รู้ไว้ไม่โกง" (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ)

ที่ มท 0226.2/ว0972 เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

(สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/3577) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0226.2/ว0019) (แบบฟอร์มรายงานเรื่องร้องเรียน)

(แบบสรุปรายงานเรื่องร้องเรียน) (แนวทางการรายงานเรื่องร้องเรียน) 

ที่ มท 0226.2/ว50 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว49 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว8 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แบบการพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตฯ) (เอกสาร1 สรุปเรื่องและประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ มท.) (เอกสาร2 แผนปฏิรูปประเทศฯ) (เอกสาร3 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

ที่ มท 0226.2/ว0726 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) (จังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว0725 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที่ มท 0226.2/ว7 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบรายงานประเมินความเสี่ยงฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอทราบข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการระดับกรมที่เกี่ยวของกับภารกิจของศปท (แบบรายงานข้อมูลฯ)

ที่ มท 0226.1/ว 0539 เรื่อง การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว 0500 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บัญชีโครงการตามแผนงานบูรณาการฯจังหวัด พ.ศ.2563)(แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 408 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอ)

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 7787 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว7694 เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด  (ไฟล์แนวทางการเสนอโครงการ) (ไฟล์แบบฟอร์มการเสนอโครงการ) (ไฟล์หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย)

ที่ มท 0226.2/ว7670 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว7671 เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ที่ มท 0226.2/ว7562 เรื่อง สรุปการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางกล (Video Conference System) เพื่อแจ้งภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ มท 0226.2/ว25 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แบบรายงาน)

ที่ มท 0226.2/ว7052 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี 2563

ที่ มท 0226.2/ว6824 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (จังหวัด) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว6823 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ที่ มท 0226.2/ว6803 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ มท 0226.2/ว6802 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว6560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

ที่ มท 0226.2/ว6397 ลว 24 ต.ค. 2562 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบรายงานฯ

ที่ มท 0226.2/15755 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรุงเทพมหานคร) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5801 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานกรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5800 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

ที่ มท 0226.2/5295 ลว 4 ก.ย. 2562 เรื่อง โครงการ "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" (จังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/5215 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (รอบ ๑๒ เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์แบบรายงานฯ)

ที่ มท 0226.2/5195 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  (จังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์แบบรายงานผลฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 5127 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 5126 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (จังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/ว 5125 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (กรมในสังกัด มท.)  

ที่ มท 0226.2/ว 4157 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 4156 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว 4155 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมในสังกัด มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 3840 ลว 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226.2/ว 3332-3 เรื่อง การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงน (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

รายงานการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ,  แบบรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แบบรายงานข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 NEW!!!

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบเสนอโคครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารการประชุมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ., บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีฯ, เอกสารการบรรยายของนายวรัญ มณีศรี สำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

เอกสารการบรรยายประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (24 สิงหาคม 2561)  (แบบรับรองรายงานการประชุม)

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ใบสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 NACC Integrity Awards

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  1.คู่มือการประเมินฯ 2.วิธีการประเมินฯ 3.แบบรายงานผลฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ 4.แบบรายงานผลฯ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์ความรู้ที่สาม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Internal , External)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

เพิ่มเติม...

 
     

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 06/04/63