ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่องค์กร

ที่มีคุณธรรม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดแนวร่วมที่จะไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นการยกระดับค่าคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาฯ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-Book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

Uการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกระทรวงมหาดไทย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

   
   

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

แผนป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

   
   

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 New!!!

 

   
 

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

 
 

ที่ มท 0206.2/ว 0930 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนา "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) New!!!

ที่ มท 0206.2/ว 0660 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมกรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (จังหวัด) New!!!

ที่ มท 0206.2/ว 0659 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมกรประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (กรม/รัฐวิสาหกิจ) New!!!

ด่วนมาก ที่ มท 0206.2/ว 0650 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (สป.)

ด่วนมาก ที่ มท 0206.2/ว 0649 ลว 30 มกราคม 2562 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย (กรม/รัฐวิสาหกิจ)

ด่วนมาก ที่ มท 0206.2/ว 0534 ลว 25 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบกรอกข้อมูลฯ (ไฟล์ excel))

ที่ มท 0206.2/ว 0446 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

ที่ มท 0206.2/ว 0410 ลว 22 มกราคม 2562 เรื่อง สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

ที่ มท 0206.2/ว 0408 ลว 22 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด (บัญชีโครงการที่ได้รับงบประมาณฯ  แบบรายงาน (ไฟล์ excel)

ที มท 0226.2/ว 0381 รื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0226.2/ว 0019 รื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) (คู่มือ, แบบรายงาน1, แบบรายงาน 2, สรุปแนวทางการรายงานผลการดาเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ที มท 0226.2/ว 0018 รื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย) (คู่มือ, แบบรายงาน1, แบบรายงาน 2, สรุปแนวทางการรายงานผลการดาเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ที มท 0226.2/ว 7513 รื่อง ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 7314 รื่อง การจ้ดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2562 รอบ (กรม/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานใน สป.มท.) (แผนแม่บทฯ, แบบฟอร์มฯ

ด่วนมาก ที มท 0226.2/ว 7218 รื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (แบบรายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ด่วนมาก ที มท 0226.2/ว 7217 รื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (จังหวัดทุกจังหวัด) (แบบรายงานฯ รอบ 6 เดือน)

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 6832 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2, ประกาศฯ)

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 6830 เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

ที มท 0226.1/ว 6620 เรื่อง การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 

ด่วนที่สุด ที มท 0226.2/ว 6581 เรื่อง การจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ที มท 0226.2/ว 6260 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" วันที่ 7 ธันวาคม 2561

แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ มท 0226.2/ว 6173 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 6136 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบตอบรับ)

ที่ มท 0226.2/ว 113 เรื่อง ขอแก้ไขสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ มท 0226.2/ว 5464 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561

ที่ มท 0226.2/ว 3395 เรื่อง ครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561 (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 3393 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561 (ถึงกรมและรัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 2832 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (กรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์

ที่ มท 0226.2/ว 2831 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (ถึงจังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์

ที่ มท 0226.2/ว 103 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ถึงสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด)

ที มท 0226.2/ 102 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (ถึงกรม/รัฐวิสาหกิจ)

ที มท 0226.2/ 2046 เรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดผ่านกลไกคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (หนังสือที่อ้างถึง)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

 

แบบเสนอโคครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 NEW!!!

เอกสารการประชุมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ., บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีฯ, เอกสารการบรรยายของนายวรัญ มณีศรี สำนักงาน ป.ป.ช. NEW!!!

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

เอกสารการบรรยายประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (24 สิงหาคม 2561)  (แบบรับรองรายงานการประชุม)

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ใบสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 NACC Integrity Awards

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  1.คู่มือการประเมินฯ 2.วิธีการประเมินฯ 3.แบบรายงานผลฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ 4.แบบรายงานผลฯ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์ความรู้ที่สาม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Internal , External)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

เพิ่มเติม...

 
 

กระดานถาม-ตอบ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ

 
 

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

 
ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 02/20/62