ภาพภารกิจ/กิจกรรมของ ศปท.มท.

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

                 

คลิกที่ภาพเพื่อดูเอกสาร!!!

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์Pdf, Word

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2560-2564

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

     

 

คลิกที่ภาพเพื่อดู E-Book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

สรุปผลการดำเนินงานฯ ปี 2560

ระมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทต่าง ๆ

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สป.มท. (พ.ศ. 2559 - 2563)

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

แผนป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

เว็บไซต์ "ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ New!!!

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(หนังสือสำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม) New!!!

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpg ที่ มท 0226.2/ว6824 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (จังหวัด) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน) New!!!

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpg ที่ มท 0226.2/ว6823 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์รายงานฯ รอบ 6 เดือน) New!!!

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpg ที่ มท 0226.2/ว6803 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. New!!!

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpg ที่ มท 0226.2/ว6802 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. New!!!

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpg ด่วนมาก ที่ มท 0226.2/ว6560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/ว6397 ลว 24 ต.ค. 2562 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบรายงานฯ

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/15755 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรุงเทพมหานคร) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/5801 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงานกรม/รัฐวิสาหกิจ) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/5800 ลว 30 ก.ย. 2562 เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดทุกจังหวัด) ไฟล์แบบรายงานฯ หนังสือที่อ้างถึงของ ป.ป.ท.

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/5295 ลว 4 ก.ย. 2562 เรื่อง โครงการ "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" (จังหวัดทุกจังหวัด)  

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/5215 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (รอบ ๑๒ เดือน) (กรม/รัฐวิสาหกิจ) (ไฟล์แบบรายงานฯ) New!!!

คำอธิบาย: D:\เครื่องยุ้ย\งานศปท\www-anticor\page-detail\dl-bt.jpgที่ มท 0226.2/5195 ลว 30 ส.ค. 2562 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  (จังหวัดทุกจังหวัด) (ไฟล์แบบรายงานผลฯ)

ที่ มท 0226.2/ว 5127 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 5126 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (จังหวัดทุกจังหวัด)  

ที่ มท 0226.2/ว 5125 เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 (กรมในสังกัด มท.)  

ที่ มท 0226.2/ว 4157 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 4156 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดทุกจังหวัด)

ที่ มท 0226.2/ว 4155 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรมในสังกัด มท.)

ที่ มท 0226.2/ว 3840 ลว 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง การสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0226.2/ว 3332-3 เรื่อง การประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรฐานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงน (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 

เพิ่มเติม...

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องของ ศปท.มท. ได้ที่นี่

รายงานการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ,  แบบรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย NEW!!!

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 NEW!!!

แบบรายงานข้อมูลบุคลากร (Internal) และข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เพื่อประกอบการประเมิน ITA ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังและตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 NEW!!!

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบเสนอโคครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารการประชุมประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ., บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีฯ, เอกสารการบรรยายของนายวรัญ มณีศรี สำนักงาน ป.ป.ช.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย

เอกสารการบรรยายประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

สรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (24 สิงหาคม 2561)  (แบบรับรองรายงานการประชุม)

สรุปประเด็นข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน (กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)

เอกสารการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2561

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

ใบสมัครรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 NACC Integrity Awards

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  1.คู่มือการประเมินฯ 2.วิธีการประเมินฯ 3.แบบรายงานผลฯ กรม/รัฐวิสาหกิจ 4.แบบรายงานผลฯ หน่วยงานในสังกัด สป.มท.

เอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) องค์ความรู้ที่สาม

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2561

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Internal , External)

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดฯ วันที่ 9 ก.พ.2560

แบบสำรวจโครงการและกิจกรรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม

เอกสารประกอบการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 (ของสำนักงาน ก.พ., ของจังหวัดนครศรีธรรมราช, ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (ปี 2555)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 1213 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (รายชื่อข้าราชการสุจริต)

เอกสารตามหนังสือ ที่ มท 0226/ว 102, ว 103, และ ว104 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

แบบฟอร์มการรายงานฯ ตามหนังสือเวียน ที่ มท 0226/ว 5940 และ 5941 (คำอธิบายแบบรายงาน)

เพิ่มเติม...

 
     

Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     

 

 

 

 

 

ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์/โทรสาร  0-2225-5521 

e-mail : anticor.moi@gmail.com

start 01/15/58

update : 11/12/62